Leeuwarder nieuws

Fryslân investeert € 26 miljoen in waterhuishouding

LEEUWARDEN, 2 september 2015 - De komende zes jaar investeert de provincie Fryslân € 26 miljoen in de Friese waterhuishouding. Dat doet de provincie met het vierde Waterhuishoudingsplan. Gedeputeerde Staten stelden het plan in ontwerp vast. Zo gaat er € 12 miljoen naar de aanpak van het Friese veenweidegebied. De provincie investeert € 7,5 miljoen in de verbetering van de waterkwaliteit. Voor de inrichting van oevers en kaden is € 4 miljoen uitgetrokken.


Tekst: provincie Fryslân

Hoofddoel van het waterbeleid is het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Fryslân is in wetterprovinsje. It wetter is rûnom oanwêzich en der wurdt op gâns manieren gebrûk fan makke. Dêrom wurkje we oan in feilige provinsje mei genôch en skjin wetter, foar no en foar letter.”

Bescherming
Het vierde Waterhuishoudingsplan richt zich op de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Ook richt het plan zich op de inrichting van watersystemen met voldoende en schoon water. Niet te veel en niet te weinig water is het motto. Een goed waterbeheer is essentieel voor de landbouw, de recreatie, de natuur en de drinkwater¬voorziening. De provincie streeft naar een goede verdeling van water tussen landelijk en stedelijk gebied.

Kwaliteit
Daarnaast werkt de provincie aan een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het water kan dus veilig gebruikt worden door inwoners en voor economische activiteiten. Goed waterbeheer is een zaak van meerdere partijen. Wetterskip Fryslân en gemeenten spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van de maatregelen. Ook doen de partijen een beroep op het waterbewustzijn van de Friese inwoners en bedrijven.

Waterwet
Alle provincies moeten een actueel Waterhuishoudingsplan hebben volgens de Waterwet. Het huidige plan is van kracht tot eind 2015. De Waterwet schrijft ook voor dat de provincie een waterverordening vaststelt. In deze verordening legt de provincie het beleid voor het tegengaan van overstromingen en regionale wateroverlast juridisch vast.

Inspraak
Eind oktober besluit Provinciale Staten over het Waterhuishoudingsplan. Na instemming ligt het plan in november en december ter inzage voor inspraak. Het plan wordt definitief als Provinciale Staten het in april 2016 vaststellen.

Meer info:
- Overzicht alle documenten:  Fryslân investeert verder in waterhuishouding
- www.fryslan.frl/water


2-9-2015 09:39 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws